• ┼áanony A5 standardn├ş
  • ┼áanony A4 standardn├ş

Pro uchycení list? v potišt?ném šanonu pou×íváme r?zné typy jednoduchého mechanického za?ízení, pomocí kterého listy v šanonu dr×í. Tyto mechaniky m?×ou mít r?zný po?et krou×k? které papír uchycují. ?ty?krou×ková mechanika má 4 krou×ky a proto lépe listy dr×í. Zpravdla se tento typ mechaniky pou×ívá pro katalogové listy v šanonu, nebo ceníky, p?ípadn? jako prezentéry.
Potisk šanonu provádíme dv?ma zp?soby ofsetem a sítotiskem. Tisk ofsetem umo×?uje plnobarevný potisk fotografiemi, logy, texty. M?×eme také tisknout p?ímými firemními barvami. Barevnost potisku šanonu ofstem má špi?kovou kvalitu a v?rné barevné podání, proto je tento typ potisku rozší?en?jší a t?chto zakázek d?láme podstatn? více. Tisk sítotiskem umo×?uje potisk v omezené velikosti a není mo×né touto technologií tisknout fotografie. Sítotiskem potiskujeme nej?ast?ji plastové šanony a šanony ze speciálních materiál?, které se nedají potisknout ofsetem. Sítotisk oproti tomu umo×?uje potisk ji× hotových skompletovaných šanon?, nap?iklad, které si zákazník dodá sám.